Projektni prijedlog „Novi Glorijet“ prijavljen je u postupku dodjele bespovratnih sredstava za ITU poziv – Brownfield na području Urbane aglomeracije Split.
Cilj projekta je obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU.
Prijavitelj projekta je Grad Solin, a partner na projektu je Turistička zajednica grada Solina.
Glavni cilj projekta je unaprijediti brownfield infrastrukturu „Novi Glorijet“ unutar koje će se omogućiti novi sadržaji za lokalnu zajednicu grada Solina, a svrha projekta je doprinijeti većoj kvaliteti života lokalne zajednice UAS obnovom zapuštenih brownfield lokacija i stvaranjem nove vrijednosti za zajednicu.

Lokacija ulaganja u brownfield projekt „Novi Glorijet“ je k.č. 6377/1 K.O. Solin na kojoj će se urediti dječje igralište i parkiralište te k.č. 6377/3, K.O. Solin na kojoj će se urediti zapušteni objekt. Ukupna obnovljena površina brownfield ulaganja iznosi 3.093m2.

Postojeći objekt Glorijet rekonstruirat će se u Multifunkcionalni objekt sa pratećim sadržajima javne namjene unutar kojeg će se provoditi kulturni programi kroz sadržaj Art caffe-a te će se Turističkoj zajednici grada Solina osigurati novi i primjereni prostori unutar kojeg će se moći održavati i manje izložbe.
Na vanjskom prostoru uredit će se dječje igralište površine 190 m2 te zelene površine, a postojeći parking će se sanirati i urediti.

Ciljane skupine i dionici projekta su cjelokupna lokalna zajednica.

Scroll to Top Skip to content