Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Solin za sve! – faza II“

           REPUBLIKA  HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     GRAD SOLIN

        Upravni odjel za zaštitu okoliša,

       gospodarstvo i europske fondove

KLASA: 112-02/21-01/8

URBROJ: 2180/01-06-01-21-1

Solin, 2. lipnja 2021. g.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 3. svibnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.1.1.13.0405, projekt „Solin za sve! – faza II“, KLASA: 102-02/20-01/01, URBROJ: 2180/01-01-21-8 od 25. svibnja 2021. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Solin za sve! – faza II“

 u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja grada Solina da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Gradu Solinu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Solin za sve! – faza II“, na radno mjesto – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

„Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

1. Broj traženih radnica: 15

2. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Solina

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Naknada za prijevoz: djelomična naknada (u iznosu cijene mjesečne autobusne karte)

5. Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme

6. Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

7. Predviđena plaća: plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o   visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

8. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

9. Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć u održavanju osobne higijene
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, lijekova i sl.) i
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

10. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslika dokaza o završenoj školi
 • potvrda izdana od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • popunjena i vlastoručno potpisana izjava o pristanku na program obrazovanja ili osposobljavanja u sklopu projekta (može se preuzeti na Internet stranici Grada Solina www.solin.hr ili osobno u Gradu Solinu, Stjepana Radića 42)
 • popunjena i vlastoručno potpisana izjava o pristanku na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i provedbe projekta te izvršavanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0405 (može se preuzeti na Internet stranici Grada Solina www.solin.hr ili osobno u Gradu Solinu, Stjepana Radića 42)
 • podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj podskupini ciljne skupine iz točke 8. stavka 3. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:                                     

Grad Solin, Stjepana Radića 42, 21210 Solin, putem pošte (preporučeno) ili osobno u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – Solin za sve! – faza II, Grad Solin“.

Sve informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti dolaskom u gradsku upravu Grada Solina, Stjepana Radića 42, na kontakt telefon 021/662-842 ili dolaskom u Hrvatski zavod za zapošljavanje, ispostava Solin, kontakt telefon: 021/211-704 (Zvjezdana Jaman).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Grad Solin zadržava pravo po ovom natječaju pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovoga natječaja na testiranje i/ili intervju.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Solina (http://www.solin.hr/) . 

O rezultatima Javnog natječaja kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

                                                                                                              V.D. PROČELNICA

                                                                                                                          Marijana Žižić, str.spec.ing.aedif.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=114263827

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.377.512,80 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 %) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%).


                                                                                                     

Scroll to Top
Skip to content