Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove za radno mjesto “Viši stručni suradnik za pravne poslove”

– Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09, 110/21)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19, 144/20)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 75/21)
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
– Zakon o javnoj nabavi (NN RH br. 120/16)
-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – pročišćeni tekst zakona (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
-Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU.

Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na  https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17, 46/21 i 49/21)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN RH br. 115/18)

-Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

– Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na

http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/upute/

-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
-Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.
-Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na:

https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: izradu nacrta odluka, izvješća, planova i programa iz nadležnosti Odsjeka i Upravnog odjela, pripremu i provodu javne nabave, praćenje propisa iz područja imovinsko pravnih odnosa i djelokruga Odsjeka.

Plaća službenika iznosi  približno 6.700,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content