Najava 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U petak, 26. kolovoza 2022. godine u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat – pitanja vijećnika

1. Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Solina

2. Prijedlog Zaključka o izvješću o stanju u prostoru grada Solina za razdoblje od 2015. do 2019. godine

3. Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno – poslovne zone “ZGON”

4. Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “PODRUČJE GAŠPINI”

5. Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambeno – poslovne zone “ZONA UZ JADRO 1”

6. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova zemljišta smještenog u K.O. Solin

8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta DV Cvrčak – Solin

9. Prijedlog Odluke o dodjeli kolektivne nagrade Grada Solina za 2022. godinu

10. Prijedlozi Odluka o dodjeli osobnih nagrada Grada Solina za 2022. godinu

– Izvješća o radu i financijska izvješća sportskih udruga Grada Solina – na znanje

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, izvješća, zaključaka, 11. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

9. Prijedlog Odluke o dodjeli kolektivne nagrade Grada Solina za 2022. godinu

10. Prijedlozi Odluka o dodjeli osobnih nagrada Grada Solina za 2022. godinu

Scroll to Top Skip to content