Očitovanje u vezi uređenja Skate parka unutar Gradskog parka na ulazu u Solin

Ususret današnjem otvaranju Skate parka u Gradskom parku te zbog iznesenih netočnih informacija i optužbi na račun Grada, a radi informiranja zainteresirane javnosti sa stvarnim činjenicama objavljujemo očitovanje u vezi vlasništva Gradskog parka na ulazu u Solin.  

Odlukom o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi donesene od Gradskog vijeća Grada Solina na 28. sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine, KLASA: 021-05/21-01/01, UR.BROJ: 2180/01-01-01-21-3, čiji sastavni dio je i Tablica s popisanim česticama na kojima se nalazi komunalna infrastruktura na području Grada Solina (u daljnjem tekstu: Odluka), je navedeno da upravo č.zem. 3422/2 (k.č. zem. 6330), č.zem. 3422/1 (k.č.zem. 6329), č.zem. 3441/1 (k.č.zem. 6331), č.zem. 3436 (k.č.zem. 6328), kao i č.zem. 3432/3 (k.č.zem. 6322), č.zem. 3433 (k.č.zem. 6325), č.zem. 3434 (k.č.zem. 6324), č.zem. 3432/1 (k.č.zem. 6323), č.zem. 3431/1 (k.č.zem. 6318), č.zem. 3430/1 (k.č.zem. 6317), č.zem. 3423/1 (k.č.zem. 6326), č.zem. 3423/2 (k.č.zem. 6327), sve K.O. Solin, predstavljaju javnu zelenu površinu – Gradski park na ulazu u Solin, a koje čestice u skladu s Odlukom i odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu neovisno o upisima u zemljišnoj knjizi predstavljaju komunalnu infrastrukturu koja je javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Solina za cijelo.

Prethodno je Grad Solin stekao pravo vlasništva odlukom tijela javne vlasti i to Rješenjem o deposesiji Narodnog odbora Općine Solin br. 04-3473/61 od 12. listopada 1961. godine, u odnosu na sve gore navedene čestice koje predstavljaju javnu zelenu površinu – Gradski park na ulazu u Solin (izuzev č.zem. 3436 (k.č.zem. 6328) K.O. Solin, a o kojoj više u nastavku teksta), te se Grad Solin, uključujući i vrijeme posjedovanja pravnih prednika Grada Solina, od tada nalazi u istinitom, zakonitom i poštenom posjedu predmetnih nekretnina, a navedeno rješenje je provedeno i katastarskom operatu te je izvršen upis istih nekretnina u Posjedovni list 1717 K.O. Solin na ime općenarodne imovine.

 U naprijed navedenom rješenju nije obuhvaćena č.zem. 3436 (k.č.zem. 6328) K.O. Solin, a za pretpostaviti je da se zasigurno radilo o omašci budući da je ista „poput otoka“ okružena česticama koje su deposedirane u korist Općine Solin kao pravnog prednika Grada Solina. Upravo su za navedenu česticu osobe koje su bile upisane u zemljišnu knjigu kao vlasnice, dana 15. lipnja 1999.g. podnijele Gradu Solinu zahtjev za predaju u posjed ili plaćanje naknade za č.zem. 3436 K.O. Solin. Na temelju navedenog zahtjeva Grad Solin je, za č.zem. 3436 K.O. Solin, kao kupac sukladno Zaključku o kupnji zemljišta u K.O. Solin donesenog od Gradskog poglavarstva Grada Solina na 66. sjednici održanoj 23. veljače 2001.g., Klasa: 022-05/01-01/03, Urbr.: 2181-01-01-10, s upisanim vlasnicama kao prodavateljicama, sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine od dana 2. ožujka 2001. godine, Klasa: 944-18/01-01/03, Ur.broj; 2180-01-01-1, ovjeren od javnog bilježnika Marije Ivančić pod brojem OV-1194/01 dana 6. ožujka 2001. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor). Grad Solin je postupio sukladno Ugovoru te je u cijelosti isplatio kupoprodajnu cijenu prodavateljicama u četiri jednaka obroka. Međutim, prodavateljice nikada nisu ispustile tabularnu ispravu podobnu za uknjižbu navedene nekretnine na ime Grada Solina za cijelo, iako je Grad Solin ispunio u cijelosti svoju obvezu po Ugovoru. Ipak, iz naprijed navedenog je u potpunosti jasno da je Grad Solin, kao zakonit, istiniti i pošteni posjednik, još 2011. sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, stekao vlasništvo navedene nekretnine ex lege tj. ispunjenjem zakonskih pretpostavki. Sve naprijed navedeno nije moglo biti nepoznato nasljednicima (djeci) prodavateljica koji su sada upisani u zemljišnoj knjizi u odnosu na č.zem. 3436 K.O. Solin. Upravo je jedan od nasljednika jedne od prodavateljica (gospodin Žižić) pokušao zaustaviti radove na uređenju „skate parka“ unutar Gradskog parka, unatoč činjenici da je njegova pokojna majka u cijelosti isplaćena sukladno Ugovoru, netočno navodeći da njegova obitelj nikada nije bila isplaćena za navedenu nekretninu i da se radovi odvijaju nezakonito. Grad Solin izvodi radove na uređenju „skate parka“ unutar javne zelene površine – Gradskog parka na ulazu u Solin i to na dijelu č.zem. 3432/3 (k.č.zem. 6322), č.zem. 3422/2 (k.č. zem. 6330), č.zem. 3436 (k.č.zem. 6328), č.zem. 3433 (k.č.zem. 6325), sve K.O. Solin, u skladu s glavnim projektom, budući da sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za isto uređenje nije potrebna građevinska dozvola. Stoga začuđuje ponašanje dotičnog gospodina s obzirom da Gradski park više od pola stoljeća služi za rekreaciju građana Grada Solina i njegovih posjetitelja, a svima je poznat i sajam koji se u Gradskom parku održava u danima oko blagdana Male Gospe i Dana grada Solina.

Upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu na ime Grada Solina odnosno javnog dobra u neotuđivom vlasništvu Grada Solina gore navedenih nekretnina koje predstavljaju javnu zelenu površinu – Gradski park na ulazu u Solin, je isključivo deklaratorne naravi, tj. takvim upisom Grad Solin će ispraviti postojeće pogrešne upise, budući je Grad Solin već stekao vlasništvo predmetnih nekretnina koji predstavljaju Gradski park. Stoga, bilo da se upis prava vlasništva ostvari kroz pojedinačni ispravni postupak koji je tijeku pred Općinskim sudom u Splitu, Posebnim zemljišnoknjižnim odjelom u Solinu, ili kroz bilo koji drugi sudski postupak, sudska odluka ima samo deklaratornu narav, a ne konstitutivnu.

Slijedom svega naprijed navedenog ističe se da Grad Solin kako u ovom, tako i u svim drugim slučajevima, postupa u cijelosti sukladno svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske te će Grad Solin, kao i do sada, nastaviti štititi interese svojih građana, što uključuje očuvanje i unaprijeđenije javnih dobara u vlasništvu Grada Solina, pa tako i Gradskog parka.

GRAD SOLIN

Scroll to Top Skip to content