Utjecaj klimatskih promjena na područje rijeke Jadro i Kaštelanski zaljev

U dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, održana je prva radionica na temu „Utjecaj klimatskih promjena na područje rijeke Jadro i Kaštelanski zaljev“. Ovo je prva od tri planirane radionice s dionicima koje se provode u okviru izrade Plana prilagodbe na klimatske promjene za područje rijeke Jadro i Kaštelanski zaljev, a za čiju izradu je zadužen Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Plan se izrađuje u okviru pilot aktivnosti Interreg projekta Change we care, s ciljem prenošenja najnovijih znanja o klimatskim promjenama na kreatore politika (planere, tijela za zaštitu prirode, lokalne i regionalne vlasti), a za potrebe procjene prilagodbe na klimatske promjene i planiranje mogućih mjera prilagodbe. Naručitelj Plana je Javna ustanova RERA S.D. koja je jedan od partnera na projektu Change we care.

Voditelj projekta Change we care, Mili Novak iz Javne ustanove RERA S.D. predstavio je prisutnima sami projekt te istakao njegov glavni cilj koji je pružanje integriranog pristupa, zasnovanog na ekosustavu i mogućnosti zajedničkog planiranja za različite probleme povezane s klimatskim promjenama, zajedno s mjerama prilagodbe za osjetljiva područja s dionicima, koje bi im mogle najbolje koristiti. Projekt je financiran iz programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. a ukupna mu je vrijednost 2.700.780 €. Projekt istražuje klimatske rizike s kojima se suočavaju priobalna i tranzicijska područja s ciljem boljeg razumijevanja utjecaja klimatske varijabilnosti na vodne režime, prodor soli, turizam, biološku raznolikosti i agro-ekosustave u projektnom području.

Martina Baučić (FGAG) u svom uvodnom izlaganju istakla je važnost integralnog upravljanja obalnim područjem te važnost njegova očuvanja za sadašnje i buduće generacije. Također, putem racionalnog planiranja aktivnosti omogućiti održivi razvoj obalnih područja te važnost postizanja koherentnosti između javnih i privatnih inicijativa i između svih odluka tijela javne vlasti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

U okviru izlaganja Jure Margete i Ane Grgić (FGAG) napravljen je presjek trenutnog stanja u prostoru topografskog sliva rijeke Jadro, stanja voda i prostornog razvoja te istaknuta problematika u svijetlu klimatskih promjena s ciljem očuvanja i poboljšanja kvalitete življenja, kroz očuvanje voda i prirodnog okoliša. Rijeka Jadro predstavlja plavo zeleno srce Solina i okosnicu urbanog života građana, a nažalost njen potencijal nije u potpunosti iskorišten. Nedostaje kontinuirana šetnica uz rijeku, adekvatan pristup moru, odnosno ušću te povezivanje ključnih točaka od kulturno-povijesne važnosti. Nadalje, potrebno je posebnu pažnju posvetiti zaštiti ušća kao najranjivijjeg dijela rijeke, podložnog obalnom plavljenju, koncentarciji sedimenata i onečišćenjima iz cijelog sliva a predstavlja najvrijedniji dio prirodnog okoliša u smislu biološke raznolikosti.

Kroz izradu Plana prilagodbe bit će izrađene smjernice za očuvanje kvalitete vode, prirodnog okoliša i kvalitete življenja kroz kontroliranu urbanizaciju. Sve navedeno može se postići kroz očuvanje postojećih i izgradnju novih zelenih površina, izgradnju i uređenje novih zahvata u prostoru uz pomnu pažnju na parametrima za osiguranje vodopropusnosti građevinskih čestica, afirmiranja zelenih tipologija izgradnje (vrtovi, zelene terase i krovovi, itd.), revidiranja smjernica iz prostorno planske dokumenatcije za gustoću izgrađenosti s ciljem oslobađanja prostora.

Na radionici su bili prisutni predstavnici jedinica lokalne samouprave gradova Kaštela i Solin te općine Klis, predstavnici Hrvatskih šuma i Hrvatskih voda, Vodovoda i kanalizacija, partner na projektu Institut za oceanografiju i ribarstvo te privatni poduzetnici koji su tijekom diskusije davali svoje sugestije i prijedloge s ciljem izrade što boljeg i konstruktivnijeg Plana prilagodbe na klimatske promjene za ovo pilot područje.

Nakon ove radionice planirane su još dvije a pod nazivima: „Scenariji adaptacijskih mjera“ (2.radionica) i „Predstavljanje akcijskog plana“ (3.radionica).

Scroll to Top Skip to content