Vijeća za prevenciju kriminaliteta: Pregled sigurnosnih pokazatelja od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Pod poveznicom Prevencija kriminaliteta objavljena je najnovija publikacija Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Solina za period od 1.1. do 31.3.2021.

Statistički značajno smanjenje broja zabilježenih neprihvatljivih ponašanja u javnom prostoru naznaka je pozitivnog trenda.

Unatoč statistikama, subjektivni dojam je kako je prisutnost neprihvatljivih pojava u javnom prostoru značajnija od prikazanih brojeva. Negativnu percepciju posebno potiču zapuštena pročelja, neprihvatljivi grafiti, pojave vandalizma  i svaka situacija u kojoj izostane brza reakcija komunalnih službi pa je uz statistike, kontinuirani nadzor i reakcija ključni preduvjet popravljanja ukupnog dojma o čemu će posebno skrbiti komunalne službe grada.

Prevencija kriminaliteta i svih oblika neprihvatljivog ponašanja, svrhovita je i uspješna samo onda kada proizlazi iz integralnog pristupa svih aktera društvenog života u sinergiji sa građanima. Cjelovit pristup problemu kriminaliteta izazov je zajednice u krizno, a posebno u postkrizno vrijeme obilježeno posljedicama gubitka radnog mjesta, ograničenih perspektiva i povećanih napora u osiguranju ranije dostignute kvalitete življenja.

Sistematizirani i grafički obrađeni podaci ukazuju na aktualne trendove kriminaliteta i neprihvatljivih ponašanja na razini mjesnog odbora. Zanimljivi podaci korisni su i kao podloga  za planiranje aktivnosti vijeća mjesnih odbora u suradnji sa građanima, udrugama i institucijama. 

s.m.

Scroll to Top Skip to content