Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

Gradsko vijeće Grada Solina je na 23. sjednici održanoj u ponedjeljak 29. lipnja 2020. godine donijelo Odluku o donošenju Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine. Donošenju Odluke prethodio je postupak strateške procjene utjecaja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na okoliš te izrada Strateške studije. Postupak strateške procjene završava izvješćem.

Obveza donošenja izvješća i njegov sadržaj propisana je odredbom članka 73. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 152/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17). O Izvješću o provedenom postupku strateške procjene i donesenoj Strategiji razvoja grada Solina do 2025. godine nadležno tijelo informira javnost, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno lokalne samouprave i druga tijela koja su sudjelovala u postupku strateške procjene.

Sukladno članku 27. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17) i članku 5. stavku 1. točki 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine objavljuje se u cijelosti na internetskoj stranici Grada Solina.

Objava će trajati 30 dana računajući od dana objave na internetskoj stranici Grada.

Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine nalazi se u prilogu ove objave.

Scroll to Top Skip to content