Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“

R E P U B L I K A  H R V AT S K A 
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i upravljanje prostorom
OIB: 40642464411 
KLASA: 350-02/18-04/0004
URBROJ: 2180/01-04-01-19-0015
Solin, 11. travnja 2019. godine

Na temelju članka 96.stavak 3., a u vezi s člankom 113. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17 i 114/18) i Zaključka Gradonačelnika  KLASA 350-02/18-04/0004, URBROJ: 2180/01-01-19-14, od 10.travnja 2019. godine,  Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“ (dalje u tekstu: Prijedlog ID DPU-a) započet će 23. travnja 2019. godine.

2. Javni uvid održati će se u periodu od 23. do 30. travnja 2019. godine. Za vrijeme javnog uvida Prijedlog ID DPU-a bit će izložen u zgradi Gradske uprave (Stjepana Radića 42, Solin), svakim radnim danom i objavljen na web stranici Grada Solina: www.solin.hr

3. Javno izlaganje održati će se 25. travnja 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 9,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ID DPU-a “Centar III” mogu se podnositi do 30. travnja 2019. godine na adresu: GRAD SOLIN – Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom – 21210 Solin, Stjepana Radića 42. 
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Sanja Samardžija, dipl.ing.građ.

 Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar III“ pdf

Scroll to Top Skip to content