Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/36
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 21. listopada 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Kučine.

Oznaka ceste: PUT KRUNIKA KUČINE

Opis dionice: PUT KRUNIKA k.č.zem. 268/1, 267/2, 268/3, 264/2, 1372/2, 286/1, 286/2, 284, 285/2, 287/3, 287/4, 288/11, 342/3, 342/1, 1377, 387/3, 1394, 385/2, 348/2, 349/3, 350/2, 349/5, 379/4, 379/5, 379/6, zgr 93, zgr 377/3, zgr 42, 376, 377/2, 375, 374, 369/2, 369/1, 370/1, 1353/2, zgr 67, zgr 71/1, zgr 71/2, 1169/1, 1378/2, 1169/2, sve K.O. Kučine
Datum započinjanja radova 23. 10. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 02. 11. 2020. godine ( ponedjeljak) u vremenu od 9,00 do 9,30,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu, Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content