Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince (Oznaka ceste: Zoraničeva ulica-Dio u Mravincima)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/37
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 21. listopada 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince.

Oznaka ceste: ZORANIČEVA ULICA – DIO U MRAVINCIMA

Opis dionice : Zoraničeva ulica – dio u Mravincima
k. č.zem. 1363/1, 1363/2, 1363/3, 242/27, 242/26, 242/2, 242/21, 242/28, 242/8, 242/23, 235, 1274/1, 239, 242/22, 231/4, 231/2, 242/24, 232, 233/1, 230/1, 230/3, sve K.O. Mravince.

Datum započinjanja radova 23. 10. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 02. 11. 2020. godine ( ponedjeljak) u vremenu od 9,30 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu, Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content