Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/30
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 10. 09. 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: Put Podina u Kučinama
Opis dionice: Put Podina č.zem. 248, 314/1, 315/2, 315/3, 315/10, 316, 435, 436, 446/1, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 450/1, 459/6, 461/1, 479/1, 480/2, 1053/1, 1352, 1353/1, 1359/1, 1370, 1374, 1381, 1382/1 sve K.O Kučine.
Datum započinjanja radova 14. 09. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 23. 09. 2020. godine ( srijeda ) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content