Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/20-02/34
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 06. listopada 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: Kralja Zvonimira u Solinu.

Opis dionice: Kralja Zvonimira k. č.zem : 8235/1, 6326, 8297, 6327, 6330, 6329, 4889/1, 4876/2, 4876/4, 8235/8, 4873/2, 8235/9, 4857/1, 4858/1, 4851/1, 8235/3, 4929/2, 4927/3, 4898/2, 4898/1, 4927/2, 4899, 4900/2, 4902/1, 4900/1, 4897/1, 4897/2, 8235/7, 4905/4, 8235/4, 4909/3, 4909/1, 4902/3, 4920/1, 8230, 5080/2, 5079/2, 5080/1, sve K.O. Solin
Datum započinjanja radova 09. 10. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 19. 10. 2020. godine ( ponedjeljak ) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

Pročelnik:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content