Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O.Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/21-02/21
URBROJ:2180/01-03-01-21-1
Solin, 31. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: KREŠIMIROVA ULICA – U NASELJU VRANJIC

Opis dionice : KREŠIMIROVA ULICA- u naselju Vranjic
k. č.zem. 7499/3, 7499/2, 7496/2, 7496/1, 8263/2 sve K.O. Solin

Datum započinjanja radova 31.03.2021. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Lino Gvarilovski.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 09. 04. 2021. godine petak
u vremenu od 8,30 do 9,00 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

Pročelnik:
Ante Ljubičić, dipl. iur. v.r.

Scroll to Top
Skip to content