Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin-Mravince

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:
944-18/21-02/33
URBROJ: 2180/1-03-01-21-1
Solin, 14. 06. 2021. godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Mravince.

Oznaka ceste: ODVOJAK ULICE 27. RUJNA u naselju Mravince.

Opis dionice: ODVOJAK ULICE 27. RUJNA u naselju Mravince
č.zem. 149/2, 149/4, 150/1, 151 i č.zgr 158 K.O. Mravince

Datum započinjanja radova 14.06. 2021. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Lino Gvarilovski.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 23. 06. 2021. godine u srijedu u vremenu od 8,30 do 9,00 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

Pročelnik:
Ante Ljubičić, dipl. iur. v.r.

Scroll to Top Skip to content