Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin – Ulica Blage Zadre

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-18/20-02/46
URBROJ: 2180/01-03-01-20-1
Solin, 02. prosinca 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I P O Z I V
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: BLAGE ZADRE – U NASELJU SOLIN

Opis dionice : Blage Zadre – u naselju Solin.
k. č.zem. 6438/1, 6438/8, 6437/1, 6437/4, 6432/15, 6427/1, 6421/9, 6422/6 sve K.O. Solin

Datum započinjanja radova 07. 12. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka Geoposition j.d.o.o. Svetog Spasa 26, Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.
Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 16. 12. 2020. godine ( srijeda) u vremenu od 10,00 do 10,30 sati u prostorijama Doma kulture Zvonimir u Solinu, Ulica kralja Zvonimira 50, Solin.

P r o č e l n i k:
Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top
Skip to content