Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka provedbe geodetskog elaborata temeljem lokacijske dozvole za dio ulice Dudini u K.O. Solin

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/24-01/4
URBROJ: 2181-9-03-01-24-1

Solin,  26. veljače 2024. godine.

Na temelju članaka 123.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19  i 144/21), te članaka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN” broj 59/18), Upravni odjel za pravne i opće poslove  Grada Solina,  povodom pokretanja postupka provedbe lokacijske dozvole za dio ulice Dudini u K.O. Solin, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka provedbe geodetskog elaborata temeljem lokacijske dozvole za dio ulice Dudini u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava), na kojem je izveden dio ulice DUDINI u naselju SOLIN u k.o. Solin, o započinjanju postupka provedbe lokacijske dozvole pod KLASA: UP/I-350-05/23-01/000009, URBROJ: 2181/1-11/06/24-23-0009, Solin, 06. 07. 2023. g. (pravomoćna 08. 08. 2023.g.), u katastarski ooperat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole za dio ulice Dudini u K.O. Solin izradit će tvrtka GEODETIKA PLUS društvo s ograničenom odgovornošću, za geodetske i katastarske poslove, Split, Vinkovačka  21.

Opis dionice : 

Predmetne katastarske čestice obuhvaćene elaboratom: 3949/1, 3949/3, 3950/1, 3950/2, 3956, 3958/4, 3958/5, 3965/4, 3966/4, 5581/6, 5584/1, 5586, 5587, 5589/2, 8211/11, 8211/14, 8357 sve K.O. Solin , dužina ceste koja ulazi u elaborat je cca  300  m.

Predmetne zemljišnoknjižnečestice obuhvaćene elaboratom: 1183/2, 1185/4, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 1196/2, 1196/3, 1198/2, 4138/11, 4139/12, 4143, 4145/1, 4146/1, 4148/4, 6698/17, 61351 sve K.O. Solin, dužina ceste koja ulazi u elaborat je cca 300 m.

Obilježavanje granica zemljišta koje obuhvaća predmetna lokacijska dozvola započeti će uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat provedbe lokacijske dozvole, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 07. 03. 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 9,00 do 9,15 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Solina,  Stjepana Radića 42,  Solin.

                                                    P r o č e l n i k:

                                                    Ante Ljubičić, dipl. iur, v.r.

Scroll to Top
Skip to content