Javni poziv za dostavu inicijativa u svrhu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Solina u 2021.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Solina (Službeni vjesnik Grad Solina br. 11/2019), Grad Solin objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavu inicijativa u svrhu predlaganja kandidata za
dodjelu javnih priznanja Grada Solina u 2021.

I Javna priznanja Grada Solina utvrđena Statutom su:

  1. Počasni građanin grada Solina,
  2. Nagrade Grada Solina
  3. Grb Grada Solina

Javna priznanja Grada Solina dodjeljuju se za postignuća od osobitog značaja za razvoj i ugled Grada u području znanosti, kulture i tehničke kulture, gospodarstva, zdravstva, sporta, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ostalih područja javnog djelovanja.

Javna priznanja mogu s dodijeliti građanima Grad Solina i drugim osobama, udrugama građana, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za doprinos ukupnom razvoju Grada Solina ili njegove pojedine djelatnosti.

Javna priznanja mogu se dodijeliti i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama ili njihovim tijelima.

  1. Počasni građanin grada Solina

Počasnim građaninom grada Solina mogu biti proglašeni državljani Republike Hrvatske ili strani državljani koji su svojim radom doprinijeli napretku grada Solina i istakli se naročitim zaslugama za grad.
Ako se za proglašenje počasnim građaninom predloži stranog državljanina, nadležni Odbor će prethodno pribaviti mišljenje od nadležnog tijela Republike Hrvatske.

Počasnim građaninom ne može biti proglašena osoba s prebivalištem na području grada Solina.

Osobi koja je proglašena počasnim građaninom grada Solina uručuje se počasna povelja koja se upisuje u knjigu dobitnika javnih priznanja Grada Solina.

  1. Nagrade Grada Solina

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom izuzetno doprinijeli razvoju gospodarskog ili društvenog života od posebnog značaja za grad Solin.

Osobna nagrada dodjeljuje se fizičkim osobama koje su svojim radom istakle u jednom ili više područja društvenog života od značaja za grad Solin.

Nagrada za životno djelo i osobna nagrada dodjeljuju se u vidu diplome, plakete i novčane nagrade.

Kolektivna nagrada dodjeljuje se trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za osobit doprinos gradu Solinu.

Kolektivna nagrada dodjeljuje se u vidu diplome i plakete.

Svake godine mogu se dodijeliti do dvije nagrade za životno djelo, do tri osobne i do tri kolektivne nagrade.

  1. Grb Grada Solina

Grb Grada Solina dodjeljuje Gradonačelnik u pojedinoj prigodi građanima grada Solina, Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za njihove osobite zasluge, uz prethodno mišljenje Odbora.

Grb Grada Solina dodjeljuje se u vidu plakete.

U slučaju da se dobitnik javnog priznanja pokaže nedostojnim dodijeljenog priznanja, isto mu se može oduzeti.

II Postupak podnošenja prijedloga i način dodjele

Javni poziv za dostavu inicijativa u svrhu predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja objavljuje Odbor za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova (u daljnjem tekstu: Odbor) u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči Gradske uprave i na službenoj stranici Grada.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja i rok za dostavu prijedloga.

Inicijativu za dodjelu javnog priznanja Grada Solina mogu podnijeti: Gradsko vijeće, Gradonačelnik, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i najmanje dvadeset građana koji imaju prebivalište na području grada Solina.

Inicijativa u pisanom obliku s obrazloženjem podnosi se Odboru do 31. srpnja tekuće godine.

Odbor utvrđuje prijedloge i dostavlja ih Gradskom vijeću koje donosi odluke o dodjeli nagrada.

Pisani prijedlog sadrži: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, podatke o prebivalištu i sjedištu, osobno ime i prezime odnosno naziv pravne osobe za koje se prijedlog podnosi te obrazloženje prijedloga uz navođenje postignuća i doprinosa zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Prijedlozi koji nisu podneseni sukladno odredbama ove Odluke neće se razmatrati.

Javna priznanja u pravilu se uručuju nagrađenima na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a povodom 8. rujna, blagdana Male Gospe/Dana grada Solina.

Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 31. srpnja tekuće godine, a dostavljaju se osobno ili poštom na adresu Grad Solin, Odbor za odlikovanja i javna priznanja te imena ulica i trgova, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

Scroll to Top
Skip to content