Javni poziv za evidentiranje nerazvrstanih cesta – odvojak Ulice kralja Zvonimira

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 944-09/23-01/19
URBROJ:2181-9-03-01-23-1

Solin, 28. 07. 2023 godine

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN 68/18, 110/18 i 32/20 ) Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Oznaka ceste:  odvojak ulice Kralja Zvonimira  u MO  Centar u Gradu Solinu.

Opis dionice:  odvojak ulice Kralja Zvonimira  ( k.č. 4889/1 ) K.O. Solin.

 Datum započinjanja radova  31. 07. 2023. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će tvrtka GEOPOSITION jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za katastarske i geodetske poslove, SPLIT, Josipa Joviča 51.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 17. kolovoza 2023. godine  ( četvrtak ) u vremenu od 10,00 do 10,30 sati u prostorijama Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42, Solin.

                                                         P r o č e l n i k:

                                                  Ante Ljubičić, dipl. iur. v.r.

Scroll to Top
Skip to content