Javni poziv za evidentiranje ulice Gašpini u Solinu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA:  944-09/23-01/11
URBROJ:2181-9-03-01-23-1

Solin,  04. svibnja 2023. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: ULICA  GAŠPINI  – U NASELJU SOLIN

Opis dionice :   Gašpini  –  u naselju Solin.

k. č.zem.  4238/1, 4236/1, 4237, 4236/2, 3107, 4226/2, 3108, 4225/2, 4223/2, 4222/2, 3111, 4221, 4220/2, 4220/1, 3115/1, 8183/1, 4216/1, 4215, 4216/2, 4218/1, 4051/1, 4051/2, 4205, 4214/1, 4213/1, 4213/2, 4211/3, 4211/2, 4210/1, 4210/4, 4210/3, 4210/2, 8182/1, 4287, 4288, 4286, 4242/4, 4284, 4279, 4278/2, 4280/1, 4277/2, 4252/1, 4252/2, 4255, 4256, 8097/1, 4273/5, 4273/9, 4272/4, 4257, 4272/2, 4259/5, 4259/6, 4269/2, 4374, 4375/1, 4375/3, 4409, 8285/1, 4411/2, 4410, 4417, 4408/7, 4408/3, 4418/2, 4407/2, 4407/1, 4418/4, 4418/5, 4400, 4383, 4421, 4399, 4422/8, 4422/10, 4422/11, 4424/3, 4423, 4397, 4433/1, 4433/2, 4389, 4438, 4395, 4434, 4521, 4522/1, 4522/2, 4392, 4357/1, 4393/4, 4393/2, 4357/2, 8303, 4356/1, 4522/3, 4520/4, 4355, 4354, 4353, 4352, 4519/8, 4520/3, 4519/1, 4523, 4518, 4517/4, 4524, 4529, 4515, 4512/2, 4530, 8181, 4509/4, 4492/6, 4532/3, 4532/10, 4492/8, 4507/1, 4533/1, 4533/2, 4497/3, 4534/1, 4535/2, 4492/1, 4541/3, 4541/2, 4541/1, 4479/1, 4479/3, 4479/5, 4478/1, 4477, 4543/1, 4543/2, 4598, 4597, 4432/2, sve  K.O. Solin.

Datum započinjanja radova 05. svibnja 2023. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka  Geodetika plus d.o.o., Ruđera Boškovića 13, 21000 Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Miru Kaliterni.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 15. 05. 2023. godine (ponedjeljak) u vremenu od 8,00 do 08,30 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada  Solina, Stjepana Radića 42,  Solin.

                                                      P r o č e l n i k:

                                                      Ante Ljubičić, dipl. iur. v.r.

Scroll to Top
Skip to content