Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Solina u 2021. godini

Na temelju članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Solina, (Službeni vjesnik Grada Solina broj 12/15 i 12/19), Gradonačelnik Grada Solina donosi Odluku o raspisivanju

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA GRADA SOLINA U 2021. GODINI

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/sufinanciranje javnih potreba u 2021. godini.
Prijave se podnose za slijedeća područja:

 1. predškolski odgoj i obrazovanje,
 2. osnovnoškolsko obrazovanje,
 3. srednjoškolsko i ostalo obrazovanje,
 4. kultura,
 5. tehnička kultura,
 6. manifestacije,
 7. socijalna skrb i zdravstvena zaštita i
 8. ostalo

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrditi prednost prijavljenog projekta/programa su:

 • usklađenost s programskim načelima gradskih projekata (Grad Solin – prijatelj djece), odnosno usklađenost s mjerama na području odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa,
 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Solina i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (naročito s područja Grada Solina),
 • suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Solina,
 • osigurani resursi za provedbu projekata/programa,
 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Grada Solina (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.), 
 • financiranje iz drugih izvora (SDŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i sl.),
 • usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.

Za edukativne projekte/programe koji imaju isti sadržaj i ciljeve te obuhvaćaju iste korisnike, prednost ima onaj koji ima verificirani program ili neku od licenci (Ministarstva znanosti i obrazovanja ili neke druge institucije).

Prijave za projekte i programe u sportu provest će se u skladu sa Zakonom o sportu (“Narodne novine” br: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16 ,98/19, 47/20 i 77/20).

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim društvenim djelatnostima.

Prijava na javni poziv sadrži slijedeću dokumentaciju:

 1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to:

Obrazac 1. PODACI O UDRUZI 
Obrazac 2. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 3. PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 4. IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)
Obrazac 5. PRIJAVA POTREBE KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 6. IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2019. i 2020. godini
Obrazac 7. OPISNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROJEKTA/PROGRAMA

 1. preslika ovjerenog zapisnika s osnivačke skupštine, odnosno s posljednje skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,
 2. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za one koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za 2019. godinu,
 3. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijave nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja, izdana nakon objave javnog poziva,
 4. uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje i kaznena djela.

Ujedno se može priložiti:
a) presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZO ili slično), 
b) zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program,
c) pisma namjene kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
d) životopis voditelja programa/projekta,
e) pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.
Procjenu pristiglih prijava će u skladu s kriterijima za financiranje javnih potreba Grada Solina izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba Grada Solina.

Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Gradu Solinu, te podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Neće se financirati programi/projekti koji se ne održavaju na području Grada Solina.

Korisnici i broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Prijave ponuda šalju se preporučeno poštom na adresu: GRAD SOLIN, Stjepana Radića 42, 21210 SOLIN, s naznakom za “PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2020.” ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Grada Solina, Stjepana Radića 42, zaključno s 23. siječnja 2021. godine.

Sve dodatne informacije i upute možete dobiti na telefon: 021/681-554 ili na e-mail adresu ilija@solin.hr

Klasa: 610-01/20-01/85
Ur.broj: 2180/01-01-20-1
Solin, 23.prosinca 2020. godine

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević

Ovdje možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju

Scroll to Top
Skip to content