Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2021.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (“Narodne novine” br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, i čl. 5. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Solina, Solinska zajednica sportova, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA SOLINA ZA 2021. GODINU

I.
U Proračunu Grada Solina za 2021. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu Programa sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta sukladno prioritetima utvrđenima od strane zajedničkog Povjerenstva Solinske zajednice sportova i Grada Solina.
Javni poziv će radi zadovoljavanja propisanih uvjeta provesti Solinska zajednica sportova, u suradnji s Gradom Solinom.

II.
Na ovaj javni poziv se mogu javiti sve udruge u sportu sa sjedištem na području grada Solina, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana Grada Solina u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne predstavljaju gospodarsku djelatnost u sportu.
Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

 • da imaju sjedište na području Grada Solina
 • da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske
 • da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • da su upisani u Registar sportskih djelatnosti
 • da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
 • da uredno ispunjavaju obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Solina
 • da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz javnih izvora
 • da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela
 • da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
 • da su najmanje dvije godine članice Solinske zajednice sportova

Udruge su obvezne dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

 • Izvadak (ne stariji od 3 mjeseca od objave javnog poziva) ili preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu, izdanu nakon objave javnog poziva
 • Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva), da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati Ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno, kazneni postupak
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Popis registriranih članova sportske udruge

III.
Prijave se podnose na posebnim obrascima:

 1. Opisni obrazac za programe i projekte u sportu – OS
 2. Obrazac Proračuna programa i projekata u sportu – PRS
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Solina (www.solin.hr). Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.

IV.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe iz Proračuna Grada Solina za 2021. godinu, Solinska zajednica sportova će sklopiti Ugovore o sufinanciranju programa u sportu za 2021. godinu.

V.
Zadnji dan roka za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju Solinskoj zajednici sportova (poštom ili osobno) je 23. siječnja 2021. godine.
Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršiti Povjerenstvo za ocjenjivanje programa ili projekata prijavljenih na natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Grada Solina.

VI.
Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VII.
Prijave se u zatvorenoj omotnici na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Grada Solina (www.solin.hr.) šalju ili neposredno predaju na slijedeću adresu

Solinska zajednica sportova
Put Majdana 3A (P.P. 41)
21210 SOLIN
“Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu – ne otvaraj”

VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: joskobeslic@gmail.com. ili na broj mobitela: 098/892 798.

KLASA:620-01/20-01/03
URBROJ: 2180/01-07-01-20-1
Solin, 23. prosinca 2020. godine

SOLINSKA ZAJEDNICA SPORTOVA
PREDSJEDNIK
Nikola Tokić

Ovdje možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju

Scroll to Top
Skip to content