Javni poziv

          REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

Upravni odjel za pravne i opće poslove

KLASA: 944-18/20-02/27

URBROJ: 2180/01-03-01-20-1

Solin, 29. 07. 2020. godine.

Na temelju članka 131.-133. Zakon o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 ), Upravni odjel za pravne i opće poslove, Grada Solina povodom pokretanja postupka evidentiranja nerazvrstane ceste objavljuje

J A V N I   P O Z I V

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u K.O. Solin.

Oznaka ceste: Zoranićeva ulica u Solinu.

Opis dionice: Zoranićeva u Solinu k.č.zem. 7189/1, 7194/2, 7216/1, 7216/14, 7216/15, 7216/16, 7216/17, 7216/18, 7216/19, 7216/17, 7216/19, 7216/2, 7216/20, 7216/21, 7216/22, 7216/23, 7216/24, 7216/25, 7216/26, 7216/27, 7216/29, 7216/31, 7216/4, 7216/40, 7216/47, 7216/49, 7216/5, 7216/7, 7247/2, 7248/2, 7249/2, 7249/6, 7254/2, 7254/4, 7254/5,7255/1, 7255/2, 7255/4, 7255/5, 7260/1, 7260/2, 7260/3, 7261/1, 7261/2, 7261/3, 7262/3, 7262/4, 7263/2, 7263/4, 7264/2, 7265/2, 8049/27, 8049/28, 8049/29, 8049/30, 8049/36, 8049/37, 8049/5, 8110/2, 8110/3, 8110/4, 8110/5, 8274/22.

Datum početka radova: 30. 07. 2020. godine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izraditi će ovlaštena geodetska tvrtka  Geoposition j.d.o.o.  Svetog Spasa 26 Split, po ovlaštenom inženjeru geodezije Marini Tomaš.

Grad Solin započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granice ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodestski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna objašnjenja dana 10. 08. 2020. godine ( ponedjeljak ) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati u prostorijama Grada Solina  ( gradska vijećnica) Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

                                                                       Pročelnik:

                                                                       Ante Ljubičić, dipl. iur.

Scroll to Top Skip to content