Natječaj za prodaju nekretnina smještenih u K.O. Solin i K.O. Kučine

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09. 143/12, 152/14, 81/15), članka 39. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ 7/09, 4/13 7/13, 3/18 i 4/18-prečišćeni tekst )  i Zaključka  Gradonačelnika   Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine smještene u K.O. Solin Klasa: 944-18/20-02/25 , Ur.broj:2180/01-01-20-2  od 3. srpnja 2020. godine   objavljuje

NATJEČAJ 

za prodaju nekretnina  smještenih u K.O. Solin i K.O. Kučine

1. Utvrđuje se da je predmet natječaja zemljište u vlasništvi Grada Solina č.zem.  4406/19  ( k.č.zem. 7628/20) u površini od 253 m2, č.zem. 2929/11 ( k.č.zem. 2624/8 ) u površini od 75 m2 sve K.O. Solin te č. zem. 448/6 u površini 49 m2 i č. zem 448/7 u površini od 12 m2 obje K.O. Kučine.

2.  Utvrđuje se da je zemljište oznake  4406/19  ( k.č.zem. 7628/20) u površini od 253 m2 K.O. Solin sukladno lokacijskoj dozvoli KLASA:UP/I-350-05/19-01/000025, URBROJ:2181/1-11-00-06/03-20-0010 od dana 9.01.2020. godine dio buduće građevinske čestice pa se isto prodaje putam javnog natječaja po iskličnoj cijeni od 437,00 Kn/m2 (slovima četiristotinetridesetsedamkuna/m2 ), a koja cijena  je određena procjembenim elaboratom oznake O.E. 18/20 koji je izradio ovlašteni sudski vještak za graditeljstvi o Ranko Kurir iz Splita.

3. Utvrđuje se da su preko zemljišta oznake č.zem. 2929/11 ( k.č.zem. 2624/8 ) u površini od 75 m2   uz zapadnu među postavljen električni podzemni kabel  te da je svog oblika i površine neadekvatno za samostalnu stambenu izgradnju sukladno odredbama  GUP-a Solina je unutar koridora prometnice koji dijeli zone D5 i M1, a isto se prodaje putem javnog natječaja po iskličnoj cijeni od  148,00 Kn/m2 (slovimastotinučetrdesetosamkuna/m2), što je određeno procjembenim elaboratom oznake O.E.-33/20 koji je izradio ovlašteni sudski vještak Ranko Kurir iz Splita.

4. Utvrđuje se  te č. zem. 448/6 u površini 49 m2 je unutar  koridora prometnice koji dijeli zane S i D te č. zem.  448/7 u površini od 12 m2 obje K.O. Kučine nalazi se dijelom u zoni S a dijelom u koridoru prometnice zbog svog oblika i površine neadekvatno za samostalnu stambenu izgradnju sukladno odredbama  GUP-a Solin, a isto se prodaje putem javnog natječaja po iskličnoj cijeni od  356,00 Kn/m2 slovimatristotinepedesetšestkuna/m2), što je određeno procjembenim elaboratom oznake O.E.24/20 koji je izradio ovlašteni sudski vještak Ranko Kurir iz Splita.

4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

5. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

6. Nepotpune ponude se neće razmatrati

7. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe 68 7757-OIB, a za fizičke osobe 68  7757- OIB.

8. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

9. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji nekretnine . U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a prodaja predmetnih nekretnina bit će ponuđena  najpovoljnijem ponuditelju.

10. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 16. 07.  2020.godine ( četvrtak ), u 11,00 sati.

11. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke  prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18 ).

12. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel, 681-551.

13. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Pročelnik:
Ante Ljubičić dipl.iur.

Scroll to Top Skip to content