Natječaj za prodaju nekretnine stana smještenog u zgradi anagrafske oznake Pujanke 67 u Splitu

Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove na članaka 35. i  391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“ broj:  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 28. točka 6. Statuta Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“, 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18-pročišćeni tekst 2/20 i 3/21 ), članaka 7. 8. 9. . Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina ( „Službeni vjesnik Grada Solina“ broj: 3/12) te članka 8. Pravilnika o proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina („Službeni vjesnik Grada Solina“ br. 7/20 ) i  Zaključka  Gradskog vijeća  Grada Solina o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine stana KLASA: 021-05/21-08/08, URBROJ:2180/01-02-01-21-21-11  od 22. rujna 2021. godine objavljuje

                                                                    NATJEČAJ

za prodaju nekretnine stana smještenog u zgradi

  anagrafske oznake Pujanke 67 u Splitu koja je izgrađena na č. zem. 4737/8 K.O. Split

1. Predmet natječaja je prodaja  nekretnine-stana  u vlasništvu Grada Solina  i to ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-13) koji je smješten u zgradi anagrafske oznake Pujanke 67 u Splitu, a koja je izgrađena na č. zem. 4737/8 K.O. Split, stan broj 12-na 1. (prvom katu) površine 93,68 m2, koji se sastoji od tri sobe , dnevnog boravka, kuhinje , blagovaonice, ostave,  kupaonice, WC-a, hodnika i dvije lođe , orijentacije sjever-jug-istok, s pripadajućom drvarnicom.

po iskličnoj cijeni od  od 14.038,00 kn /m2  ( četrnaesttisućatridesetosamkuna/m2 ) što sveukupno iznosi 1.315.080,00 kn ( slovima miliontristotinepetnaesttisućaosamdesetkuna ).

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, OIB,

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– preslik osobne iskaznice ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR 0424070001840600007 model HR 68  poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, a za fizičke osobe

HR model 68  poziv na broj 7757- OIB uplatitelja.

6. Zainteresirani ponuditelji mogu pogledati nekretninu stan dana 5. listopada 2021.godine   od 15,30        do 17,30 sati. 

7. Nekretnina stan opisana u točki 1. ovog natječaja se kupuje po sistemu „VIĐENO-KUPLJENO“.

8. Izabranom natjecatelju uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta i bez kamata.

9. Izabrani ponuditelj pored kupoprodajne cijene treba platiti i troškove procjembenog elaborata i troškove objave natječaja u dnevnom tisku.

10. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora,  zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji nekretnine stana opisanog u točki 1. ovog natječaja.

11. U slučaju da izabrani ponuditelj odbije potpisati ugovor  ili ukoliko se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene u roku od 90 dana od dana  potpisivanja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine ,a prodaja predmetnie nekretnina bit će ponuđena  najpovoljnijem ponuditelju.

12. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije jamčevina se vraća u roku od osam dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamata.

13. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju nekretnina-ne otvarati˝ u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana  11. listopada 2021. godine   ( ponedjeljak ), u 11,00 sati u prostorijama gradske uprave u Solinu, Stjepana Radića 42 u Solinu.

14. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke  prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18 ).

15. Sve informacije u svezi prodaje zemljišta mogu se dobiti na tel, 681-551.

16. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

                                                                                                                        Pročelnik:

                                                                                                               Ante Ljubičić dipl.iur. v.r.

Scroll to Top
Skip to content