Natječaj za prodaju pokretnine (rabljeno vozilo) u vlasništvu Grada Solina

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju  Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Solina  Klasa:  740-09/21-01/1, Ur.broj: 2181-9-01-22-5 od 06. travnja  2022. godine, raspisuje

                                                                      NATJEČAJ

 za prodaju pokretnine ( rabljeno vozilo) u vlasništvu Grada Solina

  1. Predmet natječaja je prodaja rabljenog vozila u vlasništvu Grada Solina i to:

Teretnog vozila, marka vozila: Citroen, tip vozila: Nemo, model vozila: 1,4,  Broj šasije:VF7AAKFVC84245729, broj prijeđenih km.: 341.251, Vrsta motora : OTTO Euro 4, Boja karoserije: bijela s efektom, snaga motora: 54 kW, radni obujam motora: 1360 cm3, datum prve registracije: 13. 10. 2008. godine,  vozilo odjavljeno.

  • Početna cijena 4.230,76  kn.
  • Opći uvjeti: Vozilo koje je predmet natječaja prodaje se u stanju u kakvom se nalazi,  prema sistemu „viđeno-kupljeno“ (bez uvažavanja naknadnih reklamacija). Kupac koji uspije u natječaju dužan je u roku od tri dana nakon uplate odvesti vozilo s lokacije prodavatelja. Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se pregledati dana  29. travnja  (petak) 2022. godine, uz prethodnu najavu na broj mobitela  br. 091 6048019 (g. Goran Berton) u vremenu od 13-14 sati.        
  • Kupac je dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a pravo vlasništva kupac ostvaruje tek nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
  •  Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe.
  •  Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu i OIB ponuditelja

– preslika osobne iskaznice

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu koju nudi sa uključenim PDV-om.

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

– opis osobnog vozila , traktora, s rednim brojem iz predmeta natječaja.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007,  model 68, poziv na broj 7757-OIB-platitelja.

6. Izabranim  natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene  vozila.

7. Troškove ovjere ugovora snosi Grad Solin, a  troškove objave natječaja u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, troškove izrade procjene vrijednosti vozila, troškove poreza, registracije i tehničkog pregleda, te sve ostale troškove  vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

8. Sudionik natječaja koji bude odabran  kao najpovoljniji ponuditelj, dužan je u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji  rabljenog vozila.

 U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja  predmetnog  vozila,  bit će ponuđena slijedećem  najpovoljnijem ponuditelju.

9. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju rabljenog vozila- ne otvaraj“, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana   11. svibnja    2022   godine (  srijeda  ), u 11,00 sati (sala za sastanke).

10. Gradonačelnik pridržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poništiti natječaj i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze obrazlaganja odluke.

Scroll to Top
Skip to content