Natječaj za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 28. točka 6. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), članaka 7., 8., 9 Odluke o raspolaganju nekretninama Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 3/12), članka 8. Pravilnika o proceduri upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/20 i  Zaključka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog  u K.O. Mravince, Klasa: 021-05/20-01/08,. Urbroj: 2180/01-02-01-20-14 od 11. prosinca  2020. godine, raspisuje

NATJEČAJ

 za prodaju zemljišta smještenog u  K.O. Mravince

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Solina i to:

  1. č.zem. 1171/118  pov. 559 m2, K.O Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 10, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
  2. č.zem. 1171/130 pov. 621 m2, K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 11, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
  3. č.zem. 1171/131 pov. 573 m2, K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 12, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene  i dopune,
  4. č.zem. 1272/8  pov. 478 m2,  K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 13, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,
  5. č.zem. 1171/134 pov. 655 m2,  K.O. Mravince, koja je sastavni dio građevne parcele br. 17, sukladno DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune,

sve po početnoj cijeni od 752,00 kn/m2 (slovima: sedamstotinapedesetdvijekune/m2), sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ranka Kurira, dipl.ing.građ. od studenog 2020. godine.

Zemljišta se prema DPU KOD GROBLJA MRAVINCE, Izmjene i dopune, nalaze u zoni M1 – mješovita namjena pretežito stambena.

2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,

3. Ponuda mora sadržavati:

– ime i prezime ponuditelja, točnu adresu, OIB,

– ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,

– ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,

– ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– preslika  osobne iskaznice ukoliko se radi o fizičkoj osobi.

4. Nepotpune ponude se neće razmatrati.

5. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene, na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.

6. Nekretnine se kupuju po sistemu „VIĐENO-KUPLJENO“.

7. Izabranim  natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene  zemljišta u K.O. Mravince, opisanog pod 1.a, b, c, d , e).

8. Izabrani ponuditelji pored kupoprodajne cijene zemljišta trebaju platiti i troškove izrade procjembenog elaborata i troškove objave natječaja u dnevnom tisku.

9. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji  zemljišta opisanog u točki 1.a, b, c, d, e). U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor ili ukoliko se ugovor raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja  predmetnih  nekretnina bit će ponuđena slijedećim  najpovoljnijim ponuditeljima.

10. Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamata.

11. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju zemljišta u K.O. Mravince ˝, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 15. listopada 2021. godine (petak), u 11,00 sati, vijećnica gradske uprave, Stjepana Radića 42, 21210 Solin.

12. Prijavom na natječaj, pristupnici natječaju su izričito suglasni da Grad Solin može podatke prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. (NN 42/18).

13. Sve informacije u svezi  prodaje predmetnog zemljišta,  mogu se dobiti na tel. 021  681-552.

14. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Scroll to Top
Skip to content