Natječaj za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince i K.O. Solin

Splitsko-dalmatinska županija, Grad Solin, Upravni odjel za pravne i opće poslove, na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), te Zaključka Gradskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince i K.O. Solin, Klasa: 021-05/20-01/09, Urbroj: 2180/01-02-01-20-10 od 21. prosinca 2020. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Mravince i K.O. Solin

1.Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Solina i to: č.zem. 5209/1 Z.U. 8816 K.O. Solin, koja odgovara k.č.zem. 1295/1 K.O. Mravince, pov. 1096 m2, po početnoj cijeni od 868,00 kn/m2, sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo Ranka Kurira, dipl.ing.građ., od prosinca 2020. godine.

Zemljište se sukladno prostornom planu Grad Solina nalazi u zoni M 1 – mješovita namjena -pretežito stambena.

 1. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe,
 2. Ponuda mora sadržavati:
 • ime i prezime ponuditelja, točnu adresu,
 • ako se radi o pravnoj osobi, navesti sjedište i izvod iz sudskog registra nadležnog suda,
 • ako se radi o fizičkoj osobi, nositelju obrta, kao dokaz treba priložiti obrtnicu,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.
 1. Nepotpune ponude se neće razmatrati
 2. Sudionici u natječaju su dužni položiti jamčevinu u iznosu od 10% od natječajne cijene, na žiro račun Grada Solina broj: HR0424070001840600007, poziv na broj za pravne osobe HR 687757-OIB, a za fizičke osobe HR 687757 -OIB.
 3. Izabranim natjecateljima uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene zemljišta u K.O. Mravince i K.O. Solin, opisanog pod točkom 1. ovog Natječaja.
 4. Sudionici natječaja koji budu odabrani kao najpovoljniji ponuditelji dužni su u roku od osam dana od dana izbora, zaključiti s Gradom Solinom ugovor o kupoprodaji zemljišta opisanog u točki 1. ovog natječaja. U slučaju da natjecatelj odbije potpisati ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine, a kupnja predmetne nekretnine bit će ponuđena slijedećim najpovoljnijim ponuditeljima.
 5. Pisane ponude podnose se Gradu Solinu, Upravni odjel za pravne i opće poslove, Stjepana Radića 42, Solin, s naznakom ˝Ponuda za kupnju zemljišta u K.O. Mravince i K.O. Solin ˝, u roku od 8 dana od objave natječaja. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 24. veljače 2021. godine (srijeda), u 11,00 sati (soba 1.14 prizemlje).
 6. Sve informacije u svezi prodaje predmetnog zemljišta, mogu se dobiti na tel. 681-551, 681-552.
 7. Gradonačelnik pridržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Scroll to Top Skip to content