Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 17. i 19. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 86/08, 61/11 i 4/18), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, KLASA: 112-02 / 19-01 / 02, U RBROJ: 2180 / 01-04-01-19- 1 , od 7. lipnja 2019. godine , objavljuje se

Natječaj

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 1. Referent/ica – Komunalni redar – 1 izvršitelj / ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • IV stupanj stručne spreme (SSS) tehničkog usmjerenja
 • položen državni stručni ispit
 • vozački ispit B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta za prijem u službu kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete propisane općim uvjetima (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obveznice da će se u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodnih provjera znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su na web stranici Grada Solina ( www.solin.hr ).

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja, a na intervju koji kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 • kratki životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presuda osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osoba ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci
 • vlastoručno potpisanu izjavu za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

– presliku svjedočenja ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (izvorni) isprava.

        Izabrani kandidat / kandidatkinja pozvat će se u primjerenom roku, prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za javni natječaj .

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj io tome će biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji je ostvario pravo na prednost u odnosu na poseban zakon, dužnik je u prijavi na natječaj pozvao se na pravo i priložiti dokaz o statusu priznanja (potvrda, odnosno rješenje) koja dokazuje nezaposlenost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz koji je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo na dobitak po zakonu ili članovima svoje obitelji, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, potreban dokazi koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Scroll to Top Skip to content