Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme – vježbenik

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
KLASA: 112-01/23-01/5
URBROJ: 2181-9-06-01-23-7

Solin, 31. svibnja 2023. godine

Na temelju članka članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),  v.d. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

za prijam u službu na određeno vrijeme  – vježbenik

Članak 1.

Poništava se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata europskih fondova – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina, Odsjeku za europske fondove, KLASA: 112-01/23-01/5; URBROJ: 2181-9-06-01-23-2, objavljen u Narodnim novinama RH br. 48/23 od 5. svibnja 2023. godine i na web stranici Grada Solina.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Narodnim Novinama RH i web stranici Grada Solina.

                                                                                                                        Grad Solin

Scroll to Top
Skip to content