Oglas za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 R E P U B L I K A  H R V A T S K A

 SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  GRAD SOLIN

Upravni odjel za javne djelatnosti

KLASA: 112-02/21-01/04

URBROJ: 2180/01-07-01-21-2

Solin, 4.ožujka 2021. godine

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnika Upravnog odjela za javne djelatnosti, KLASA: 112-02/21-01/04, URBROJ: 2180/01-07-01-21-1, od 4. ožujka 2021. godine, objavljuje  se

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za javne djelatnosti Grada Solina, na radno mjesto viši stručni suradnik za sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

 • VII stupanj stručne spreme (VSS – magistar struke/stručni specijalist) pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog usmjerenja,
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenici se primaju u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

 •  kratki životopis
 •  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 •  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 •  dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseca od objave javnog natječaja
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  javnog natječaja u Narodnim novinama RH, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za javni natječaj za prijam na neodređeno vrijeme.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj, dužni su dostaviti dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                       GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content