Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent za računovodstvo- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme/ zamjena duže vrijeme odsutnog službenika

R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za pravne i opće poslove
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 2181-9-05-01-22-2
Solin, 21.veljače 2023. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Solina i Zaključka Pročelnice Upravnog odjela za proračuni računovodstvo, KLASA: 112-01/23-01/2, URBROJ: 2181-9-05-01-23-1, od 20. veljače 2023. godine, objavljuje  se

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme 

Referent za računovodstvo- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme/ zamjena duže vrijeme odsutnog službenika

Posebni uvjeti:

– IV stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja

– 1 godina radnog iskustva

– položen državni ispit

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati zakonom propisane opće uvjete

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo i
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Službenici  se primaju u radni odnos na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca.

Natjecati se mogu i osobe bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od stupanja u službu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i pravni izvori za pripremu kandidata objavit će se na web – stranici Grada Solina (www.solin.hr).

Na  istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Solina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Na provjeru znanja pozvat će se svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, a na intervju oni kandidati koji ostvare najmanje 50 % bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti:

– kratki životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak – ne starije od 3 mjeseci

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)

– presliku svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

Prije izbora kandidata predočit će se izvornici (originali) isprava.

  •  Izabrani kandidat/kandidatkinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave  Oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu Grad Solin, Upravni odjel za proračun i računovodstvo, Stjepana Radića 42, 21210 Solin s naznakom: za oglas za prijam na određeno vrijeme.

Uredna prijava sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o tome će joj biti dostavljena pisana obavijest.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kao dokaz o priznatom statusu (potvrdu odnosno rješenje) te priložiti dokaz o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, a pravo prednosti može ostvariti samo pod jednakim uvjetima.

Na temelju članka 103. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona, a potrebni dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom poziva na pravo prednosti dužan je priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se njegovi podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine RH broj 42/18).

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                         GRAD SOLIN

Scroll to Top
Skip to content