Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-02/21-01/09
URBROJ: 2180/01-06-01-21-31
Solin, 22. rujna 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa radi prijma u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata europskih fondova – projekt Solin za sve! – faza II na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 3. rujna 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 kandidata prijavljenih na oglas

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

           K.B.                  T.Đ.                 Z.G.                 J.K.                  R.Š.                 A.Š.                        

I. K.                 F.I.                   K.Z.                 B.P.                  M.B.

  •  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.

S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 28. rujna (utorak) 2021. godine u 12.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19. .

                                                                                                            POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Scroll to Top
Skip to content