Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA:
112-02/21-01/02
URBROJ: 2180/01-06-01-21-33
Solin, 10. veljače 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo na određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 22. siječnja 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj

  1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.
    S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
  3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 16. veljače (utorak) 2021. godine u 15.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19. .

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU NATJEČAJA

Scroll to Top Skip to content