Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/21-01/01
URBROJ: 2180/1-04-01-21-6
Solin, 2. veljače 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje na određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom objavljenog 20. siječnja 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
kandidata prijavljenih na natječaj

  1. Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  2. Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
  3. Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 8. veljače (ponedjeljak) 2021. godine u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.
U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

POVJERENSTVO ZA
PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori
za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto
viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje (određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika)
u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 i 19/13- pr. tekst, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- pr.tekst i 2/20).

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20).

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka vezano za izgradnju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i praćenje realizacije izgradnje i održavanja objekata, izradu i kontrolu projektne dokumentacije i troškovnika, pripremu natječajne (tender) dokumentacije, kontrolu građevinskih knjiga, poslove nadzora kao i poslove ishođenja alegata za izgradnju.
Plaća službenika iznosi približno 6.400,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content