Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2180/01-11-01-20-22
Solin, 19. listopada 2020. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), a povodom Natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto pomoćni radnik, Povjerenstvo objavljuje

POZIV NA
PRETHODNU PROVJERU
ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  1. 1.Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  2. 2.Provjera znanja provodi se iz općeg znanja. Kandidat treba ostvariti 50% i više bodova na pisanom testiranju i na intervjuu koji će se obaviti istog dana po utvrđivanju rezultata pisanog testiranja.
  3. 3.Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.
  4. Provjera znanja obaviti će se dana 26. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.
    Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj.
    Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.
  5. Napomena: kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku. U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

PODACI O RADNOM MJESTU I PLAĆI: Redovito obilaženje sportskih objekata, uočavanje nedostataka i oštećenja. Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata. Drugi poslovi po nalogu nadređenih.
Plaća zaposlene osobe iznosi približno 3.700,00 kn.

Scroll to Top Skip to content