Poziv na provjeru znanja i Pravni izvori za pripremanje kandidata – viši stručni suradnik za neporezne prihode na određeno vrijeme (vježbenik)

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za proračun i računovodstvo
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata
KLASA: 112-05/21-01/01
URBROJ: 2180/01-05-01-21-5
Solin, 26. studenog 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa radi prijma u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za neporezne prihode na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža u Upravnom odjelu za proračun i računovodstvo Grada Solina objavljenog 10. studenog 2021. godine u Narodnim novinama RH, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 kandidata prijavljenih na natječaj

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.

                                                                        I.P.

  •  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.

S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

Provjera znanja obavit će se dana 7. prosinca (utorak) 2021. godine u 11.00 u sali za sastanke na drugom katu u zgradi Gradske uprave Solin,

 Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19. .

                                                                                                            POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme koji će se osposobljavati za obavljanje poslova na radnom mjestu „Viši stručni suradnik/ica za neporezne prihode (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 59/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09 i 110/21).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Zakon o proračunu (NN RH br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Opći porezni zakon (NN RH br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20)

Zakon o lokalnim porezima (NN RH br. 115/16 i 101/17).

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH br. 127/17 i 138/20).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 75/21)

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21).

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: sudjelovanje u organizaciji vođenja knjigovodstvene evidencije vezane uz zaduživanje, napletu i potraživanja svih neporeznih prihoda Grada. Usklađivanje potraživanja  komunalne naknade i naknade za uređenje voda s obveznicima, izrada potrebnih izvješća prema Hrvaskim vodama vezano uz naknadu za uređenje voda, suradnja s Odsjekom za komunalnu naknadu vezano uz prisilnu naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Suradnja s Upravnim odjelima i Vlastitim pogonom vezano uz prislinu naplatu prihoda za koje su izdali osnove za plaćanja, suradnja s Odsjekom za proračun i računovodstvo prilikom izrade kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća.

Plaća službenika iznosi  približno 6.700,00 kn neto a za vježbenika 85%  navedenog iznosa, tj. 5.700,00 kn (izračun za osobe bez staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content