Poziv za provjeru znanja i pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj – informatički poslovi (vježbenik)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/20-01/12

URBROJ: 2180/01-06-01-21-6

Solin, 4. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na određeno vrijeme (vježbenik) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 16. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama RH broj 140/20  i web stranici Grada Solina, objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 kandidata prijavljenih na natječaj

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  2.  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada.

S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.

Provjera znanja obavit će se dana 11. siječnja (ponedjeljak) 2021. godine u 13.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19. .

                                                                                                          POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori za pripremanje kandidata  prijavljenih na natječaj

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon  o elektroničkoj ispravi (Narodne novine RH br. 150/05)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (Narodne novine  RH br. 146/04)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09)

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11,  4/18 i 112/19).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- pr. tekst i 2/20).

            Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: koncepcijsko osmišljavanje informatičkog sustava, izrada i održavanje softvera, održavanje i ažuriranje web stranica izrađenih u projektima sufinanciranima iz Fondova Europske unije, održavanje i ažuriranje gradskih web stanica.

Komunikacija kroz kontakte unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 6.400,00 kn neto, a za vježbenika 85%  navedenog iznosa, tj. 5.400,00 kn (izračun za osobe bez ostvarenog staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

            Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima. U pisanom dijelu ispita predviđena je i izrada nacrta pojedinačnog akta iz nadležnosti tijela lokalne samouprave.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content