Poziv za provjeru znanja i pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj – referent za poslove pisarnice (vježbenik)

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Upravni odjel za pravne i opće poslove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/20-01/10

URBROJ: 2180/01-03-01-21-7

Solin, 4. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na određeno vrijeme (vježbenik) u Upravnom odjelu za pravne i opće poslove Grada Solina objavljenog 16. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama RH broj 140/20 i web stranici Grada Solina,  objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 kandidata prijavljenih na natječaj

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  •  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
  •  Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 11. siječnja (ponedjeljak) 2021. godine u 9.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Natječaj.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19.

                                                                                                          POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine RH br. 85/10-pročišćeni tekst i 5/14).

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine RH br. 47/09).

Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09).

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispr., 123/17, 98/19 i

 144/20).

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08, 61/11,  4/18 i 112/19).

Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18- pr. tekst i 2/20).

            Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: primanje i pregled akata, razvrtavanje, raspoređivanje, upsivanje i dostava u rad, otpremu i razvođenje akata.

Stavljanje u arhivu i čuvanje dovršenih predmeta do njihove predaje državnom arhivu.

Komunikacija kroz kontakte unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 4.300,00 kn neto, a za vježbenika 85%  navedenog iznosa, tj. 3.7000,00 kn (izračun za osobe bez ostvarenog staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

            Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima. U pisanom dijelu ispita predviđena je i izrada nacrta pojedinačnog akta iz nadležnosti tijela lokalne samouprave.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content