Poziv za provjeru znanja i pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj – Viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SOLIN

Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata

KLASA: 112-02/20-01/11

URBROJ: 2180/1-06-01-21-8

Solin, 4. siječnja 2021. godine

Na temelju članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja radi prijma u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove Grada Solina objavljenog 15. prosinca 2020. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Solina,  objavljuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 kandidata prijavljenih na natječaj

  1.  Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati/ kandidatkinje čija prijava je pravodobna i uredna te ispunjava formalne uvjete.
  2.  Provjera znanja provodi se iz područja navedenih u pravnim izvorima, a koji su objavljeni na službenim stranicama Grada. S kandidatima koji ostvare 50% i više bodova iz svakog od 3 dijela provjere znanja i sposobnosti obavit će se intervju istog dana, a nakon objave rezultata.
  3.  Podnositeljima prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu, dostavljena je pisana obavijest o tome.

Provjera znanja obavit će se dana 12. siječnja (utorak) 2021. godine u 12.00 u Gradskoj vijećnici u zgradi Gradske uprave Solin, Stjepana Radića 42.

Kandidati će, zbog zaštite osobnih podataka, biti obaviješteni kontaktima navedenima u prijavi na Oglas.

Napomena: Kandidati su dužni ponijeti osobnu iskaznicu.

U slučaju da kandidat ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prilikom provedbe prethodne provjere obvezno je pridržavanje mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi prevencije širenja epidemije COVID-19. .

                                                                                                          POVJERENSTVO ZA

                                                                                                         PROVEDBU NATJEČAJA

Pravni izvori za pripremanje kandidata  prijavljenih na oglas za radno mjesto viši stručni suradnik za projektiranje i gradnju  

OPĆA PODRUČJA:

-Zakon o općem upravnom postupku (NN RH br. 47/09)
-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pr. tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19)
-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 I 112/19)
-Uredba o uredskom poslovanju (NN RH br. 7/09)
-Statut Grada Solina (Službeni vjesnik br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18- pr. tekst)
-Poznavanje ustrojstva Europske unije i mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave sredstvima EU, poznavanje procedura prijava na natječaje sufinancirane sredstvima EU, poznavanje provedbe projekata financiranih fondovima EU. Korisni pravni i ostali izvori iz područja pripreme i provedbe EU projekata, dostupni na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti:
-Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN RH br. 92/14)
-Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, uključujući Prilog Prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po operativnom programu (NN RH br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN RH br. 143/14)
-Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN RH br.149/14, 14/16, 74/16)
-Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela
-Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
-Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020.
-Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions (PRAG), dostupan na: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en)
– Upute za korisnike sredstava Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

POSEBNA PODRUČJA:

Zakon o prostornom uređenju (NN RH br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
Zakon o gradnji (NN RH br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN RH 46/18, 98/19)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove:

– ishođenje dozvola za gradnju objekata,

– priprema tehničke dokumentacije,

– nadziranje gradilišta, obilaženje terena.

Komunikacija kroz kontakte unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 6.200,00 kn neto (izračun za osobe bez ostvarenog staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top Skip to content