Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na oglas za radno mjesto viši stručni suradnik za sport, kulturu, fizičku i tehničku kulturu u Upravnom odjelu za javne djelatnosti

 • Ustav Republike Hrvatske (NN RH broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN RH broj: 47/09)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN RH broj: 7/09)
 • Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj; 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)
 • Zakon o sportu (NN RH broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
 • Zakon o ustanovama (NN RH broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
 • Zakon o udrugama (NN RH broj: 74/14, 70/17 i 98/19)
 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH broj: 47/90, 27/93 i 38/09 )
 • Zakon o kulturnim vijećima (NN RH broj: 48/04, 44/09 i 68/13)

            Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove:

– prati i analizira stanje u području sporta, kulture, fizičke i tehničke kulture – izrađuje program potreba,

– koordinira u radu s ustanovama i udrugama, predlaže sredstva za financiranje i prati njihovo izvršavanje.

Komunikacija kroz kontakte unutar i izvan Odsjeka.

Plaća službenika iznosi približno 6.700,00 kn neto (izračun za osobe bez ostvarenog staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji)

            Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema  navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top
Skip to content