Pravni izvori za višeg stručnog suradnika za gospodarstvo na određeno vrijeme- zamjena duže vrijeme odsutnog službenika

Pravni izvori za pripremanje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo (određeno vrijeme – zamjena duže vrijeme odsutnog službenika) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove

– Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20)

– Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

– Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)

– Statut Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20)

Proračun Grada Solina za 2021. godinu i projekcije za 2022 i 2023. godinu

Program poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu Grada Solina

Program potpora poljoprivredi 2020. Grada Solina

– Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

– Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

– UREDBA KOMISIJE (EU) BR 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013. godine)

– UREDBA KOMISIJE (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske unije L 187/1, 26.06.2014. godine)

– Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

– Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)

– Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)

Podaci o radnom mjestu i plaći:

Radno mjesto podrazumijeva sljedeće poslove: praćenje stanja u gospodarstvu, poticanje malog i srednjeg poduzetnisštva, pripremanje i provedba potpora gospodarstva od strane Grada i drugih institucija, poticanje osnivanja OPG-a.

Plaća službenika iznosi približno 6.400,00 kn neto (izračun za osobe s ostvarenom jednom godinom staža osiguranja i bez olakšica za uzdržavane članove obitelji).

Način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata:

Postupak provjere znanja, sukladno člancima 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provodi se putem pisanog testa i intervjua prema navedenim pravnim izvorima.

Svi kandidati koji budu udovoljavali formalnim uvjetima bit će pozvani na provjeru znanja. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada Solina i oglasnoj ploči najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Scroll to Top Skip to content