Zaključak o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Solina

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina ( Službeni vjesnik, broj 7/09, 4/13, 7/13, 3/18, 4/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 10.a. Odluke o zakupu i davanju na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Solina (Službeni vjesnik 12/19, 04/20), a u svezi s odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja (Narodne novine 32/20, 48/20), dana 29. travnja 2020. godine Gradonačelnik Grada Solina donosi

ZAKLJUČAK
o privremenom oslobađanju plaćanja zakupnine
za korištenje javnih površina na području Grada Solina

Članak 1.

Zakupnici odnosno korisnici javnih površina na području Grada Solina zbog nastanka posebnih okolnosti vezanih uz virus COVID-19 koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a iste su imale negativan utjecaj na gospodarsku aktivnost, privremeno se oslobađaju od plaćanja zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Solina, za mjesece: travanj i svibanj 2020. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA: 363-05/20-01/10
URBROJ: 2180/01-01-20-2
Solin, 29. travnja 2020. god.

GRADONAČELNIK
GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević, upravni pravnik


Scroll to Top Skip to content