Najava 30. sjednice Gradskog vijeća grada Solina

Dana 23. ožujka 2021. godine (utorak) u 17.30 sati održat će se 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina u Domu kulture Zvonimir Solin.

DNEVNI RED:

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Solina
2.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprečavanje i uklanjanja nepropisnog otpada na području Grada Solina za 2020.g.
3.Polugodišnje Izvješće o radu za gradonačelnika Grada Solina za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
4.Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2020. godinu
5.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2020. godinu
6.Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin za 2020.g
7Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Solin za 2020.g.
8.Prijedlog Zaključka o Izvješću o financijskom poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
9.Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu
10.Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2020. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi zaključaka, odluka i izmjena 30. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

Scroll to Top Skip to content