Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj, 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (Narodne novine broj, 140/09), upućujemo

JAVNI POZIV
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o komunalnom doprinosu čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 15 dana od dana objave na web stranici Grada, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.

Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.
Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu te dostaviti Gradskom vijeću Grada Solina na usvajanje.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ.

Privici:

Scroll to Top Skip to content