Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09), upućujemo

J A V N I P O Z I V
za savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE
o službenoj iskaznici i službenoj odori
komunalnog redara

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnije Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid nacrt Prijedloga Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na web stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na web stranici Grada, tj. do 7. siječnja 2020. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše primjedbe.
Nakon obrade primjedbi izradit ćemo i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim stranicama Grada.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara te dostaviti Gradskom vijeću grada Solina na usvajanje, kao sastavni dio predmetne Odluke.

Pročelnica Odjela:
Sanja Samardžija, dip.ing.građ

Privici:

Scroll to Top Skip to content