REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SOLIN
Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša
i europske fondove

Klasa: 302-02/17-01/0004
Ur.br: 2180/01-06-01-20-58
Solin, 3. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) Upravni odjel za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove objavljuje

Dopunu J A V N OG P O Z I VA
za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

1. Javno savjetovanje u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine, Strateške studije utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu produžuje se do 21. siječnja 2020. godine.

2. Javni uvid moguć je do datuma navedenog u prethodnoj točki na web stranici Grada Solina: www.solin.hr i osobno u zgradi Gradske uprave, ured br. 2.15. (Stjepana Radića 42, Solin).

3. Javno izlaganje održati će se 20. siječnja 2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Solina (Stjepana Radića 42, Solin) s početkom u 10,00 sati.

4. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi do 21. siječnja 2020. godine putem obrasca objavljenog na web stranici, osobno u zgradi Gradske uprave ili izjaviti na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi.

PROČELNICA ODJELA:
Marijana Žižić, str. spec .ing. aedif.


R E PU B L I K A H R V A T S K A
Splitsko-dalmatinska županija
GRAD SOLIN

KLASA: 302/02/17-01/0004
URBROJ: 2180/01-01-19-57
Solin, 06. prosinca 2019. godine

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (NN 140/09) Grad Solin upućuje

J A V N I P O Z I V
za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane da svojim prijedlozima pridonesu donošenju kvalitetnije Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine čiji prijedlog dostavljamo na internetskim stranicama Grada Solina.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti, dajemo na uvid Nacrt prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine, Stratešku studiju utjecaja Nacrta prijedloga Strategije razvoja grada Solina do 2025. godine na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, te omogućavamo upisivanje komentara u obrascu, koji se nalazi na internetskoj stranici Grada Solina.

Savjetovanje traje 30 dana od dana objave na internetskoj stranici Grada, do kada će se zaprimati prijedlozi. Nakon obrade pristiglih prijedloga izradit će se Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će se objaviti na službenim stranicama Grada Solina.

Gradonačelnik
Dalibor Ninčević, upr. prav.

Privici:

Scroll to Top Skip to content