Najava 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Solina

U petak, 14. listopada 2022. godine u 15:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Solina održat će se 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Solina.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

Aktualni sat – pitanja vijećnika

1. Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2022. godinu

3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2022.g.

4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2022. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2022. godinu s Planom financijskih potreba za 2022. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2022. godinu

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Novom groblju Solin 1.b. faza

10. Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u drugom tromjesečju 2022. godine

11. Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA SOLIN
Ivan Andabak, mag. pov. i etno., v.r.

NAPOMENA: U slučaju da pojedini vijećnik/ica ima simptome bolesti covid – 19 potvrđene od liječnika, odnosno potvrđenu dijagnozu covid – 19, a želi sudjelovati u radu sjednice Vijeća, molimo da se javi na vrijeme kako bi se osiguralo elektroničko sudjelovanje u radu i glasovanje.

Prijedlozi odluka, izvješća, zaključaka, 12. sjednice Gradskog vijeća grada Solina:

1. Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2022. godinu

3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Solina za 2022.g.

4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Solina za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Solina za 2022. godinu

7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Solina za 2022. godinu s Planom financijskih potreba za 2022. godinu

8. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa socijalne skrbi Grada Solina za 2022. godinu

9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Novom groblju Solin 1.b. faza

10. Prijedlog Zaključka povodom Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe u drugom tromjesečju 2022. godine

11. Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave

Scroll to Top Skip to content