Zaključak o financiranju nabavke drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina broj 7/09, 7/13, 4/13, 3/18, 4/18- pročišćeni tekst i 2/20), Gradonačelnik Grada Solina, dana 17. lipnja 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o financiranju nabavke drugih obrazovnih materijala
za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2021./2022.

  1. Odobravam financiranje nabavke drugih obrazovnih materijala prema odabiru škole ( radnih bilježnica, zbirke zadataka, likovnu mapu, atlas i radni materijal za izvođenje vježbi praktičnog rada za tehničku kulturu) za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola na području grada Solina u školskoj godini 2021./2022.
  2. Osnovne škole na području grada Solina provest će postupak javne nabave za druge obrazovne materijale u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
  3. Po završenom postupku javne nabave drugih obrazovnih materijala, škole će račune za nabavljene druge obrazovne materijale ispostaviti Gradu Solinu.
  4. Pravo na financiranje drugih obrazovnih materijala ne mogu ostvarit:
  • učenici koji će to pravo ostvariti temeljem Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna, a koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi;
  • učenici O.Š. “Vjekoslav Parać” Solin, koji teritorijalno pripadaju Gradu Splitu i koji će to pravo ostvariti temeljem Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Splita.
  1. 5. Učenicima koji zajedno sa roditeljem/starateljem imaju prijavljeno prebivalište na području grada Solina, a polaze osnovnu školu izvan područja grada Solina, te pravo na druge obrazovne materijale ne ostvaruju po drugoj osnovi, Grad Solin će financirati nabavku drugih obrazovnih materijala (prema odabiru škole) temeljem podnesenog zahtjeva roditelja/staratelja najkasnije do početka školske godine 2021./2022.
  2. 6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Grada Solina.

KLASA:602-02/21-01/4
URBROJ:2180/01-01-21-1
Solin, 17. lipnja 2021. godine

GRADONAČELNIK GRADA SOLINA
Dalibor Ninčević uprav.prav.

Scroll to Top
Skip to content