Zaključak o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2021.godini

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina, br. 7/09,4/13,7/13,3/18 4/18 – pročišćeni tekst,2/20 i 3/21) , Gradonačelnik Grada Solina, dana 21. travnja 2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o pomoći za besplatan ili sufinanciran prijevoz umirovljenika i drugih građana u 2021.godini

Članak 1.
Pravo na pomoć za besplatne troškove javnog prijevoza mogu ostvariti:

1.članovi udruge roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata.
2.djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dok su na redovnom školovanju.
3.dobrovoljni davatelji krvi sa 40 i više davanja muškarci i sa 20 i više davanja žene.
4.invalidne osobe sa 80% invalidnosti i osobe sa težim mentalnim oštećenjem zdravlja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.
5.članovi udruga gluhih i nagluhih osoba, udruga slijepih, udruga multiple skleroze, udruga distrofičara, te udruge djece s posebnim potrebama (jedan od roditelja).
6.ostali korisnici, kojima je zbog trenutnih socijalnih, zdravstvenih i ostalih okolnosti potreban prijevoz, a po procjeni Upravnog odjela za javne djelatnosti.

Članak 2.
Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza uz sudjelovanje u plaćanju troškova mogu ostvariti osobe starije od 65 godina života ukoliko izvrše jednokratnu godišnju uplatu u Proračun Grada Solina u iznosima kako slijedi:

  1. osobe starije od 65 godina života koje ne ostvaruju nikakva primanja ili čija osnovna mirovina mjesečno iznosi do1.000,00 kuna, odnosno čiji osobni mjesečni prihodi iznose do 1.000,00 kuna, uplatu u iznosu 50,00 kuna.
  2. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.000,00 do 1.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 100,00 kuna.
  3. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 1.500,00 do 2.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 200,00 kuna.
  4. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.000,00 do 2.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 250,00 kuna.
  5. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 2.500,00 do 3.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 350,00 kuna.
  6. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.000,00 do 3.500,00 kuna, uplatu u iznosu od 500,00 kuna.
  7. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 3.500,00 do 4.000,00 kuna, uplatu u iznosu od 700,00 kuna.
  8. osoba čija osnovna mirovina, odnosno osobni mjesečni prihodi iznose od 4.000,00 kuna, i više, uplatu u iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo na besplatne troškove javnog prijevoza i troškove prijevoza u kojima sudjeluju jednokratnom godišnjom uplatom mogu ostvariti umirovljenici koji pored mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj ostvaruju mirovinu temeljem međunarodnih ugovora, kao i umirovljenici koji ostvaruju samo inozemnu mirovinu na koje se odnose isti uvjeti kao i za umirovljenike koji su mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje navedenih prava podnositelj mora imati prebivalište na području Grada Solina.
Uplata iznosa kojim osoba sudjeluje u troškovima javnog prijevoza vrši se jednokratnom godišnjom uplatom neposredno prije ostvarivanja gore navedenog prava.

Članak 3.
Pravo na subvenciju troškova javnog prijevoza mogu ostvariti:

  1. nezaposleni
  2. umirovljenici do 65 godina života.

Članak 4.
Rješenja o povlaštenom prijevozu u 2021.godini izdavati će se u periodu od 28.travnja do 31.prosinca 2021.godine.

Upravno tijelo može posebnim rješenjem odobriti besplatne ili subvencionirane troškove javnog prijevoza ukoliko procjeni da zahtjev podnositelja djelomično ne udovoljava propisanim uvjetima, a prijevoz mu je potreban zbog posebnih okolnosti.

Prijevoz osoba iz članka 1., 2.,3. i 4., ovog Zaključka odobrava se sukladno ugovoru sa prijevoznikom.

Klasa: 340-01/21-01/01
Ur.br: 2180/01-01-21-1
Solin, 21. travnja 2021. godine

GRADONAČELNIK
Dalibor Ninčević

Scroll to Top
Skip to content